Gör något du älskar med folk du gillar!

Så här bildar ni er förening!

Är ni några stycken med en gemensam idé eller ett intresse som ni vill ägna mer tid åt är det en perfekt anledning till att starta en förening tillsammans. Det är enklare än man tror. 

Vad krävs för att starta?  I  Vilka lagar gäller?  I  Dags att bilda en förening?  I  Föreningsbidrag  I  FAQ

Vad krävs för att bilda en förening?

För att bilda en förening måste den ha:

 • Medlemmar (minst 3)
 • Ett ändamål som bygger på medlemmarnas gemensamma idé och intresse
 • Stadgar
 • Styrelse

Vilka lagar och regler gäller för en förening?

En ideell förening ska bygga på demokratiska principer och föreningen får inte främja medlemmarnas ekonomiska intressen. I övrigt finns det inga speciella lagar som reglerar just ideella föreningar, förutom de regler som ni själva kommit överens om.

Men det finns förstås några saker som gäller för alla föreningar:

 1. Beslut får inte strida mot föreningens ändamål (själva anledningen till att föreningen finns t.ex. ett gemensamt intresse eller att arbete för en god sak)
 2. De som är verksamma inom föreningen är bundna inte bara av ändamålet, utan också av den verksamhet man kommit överens om att ägna sig åt.
 3. Alla medlemmar har lika rätt. Det kallas ”likhetsgrundsatsen”.
 4. ”Generalklausulen” innebär ”att de som har bestämmanderätten inte får fatta beslut eller vidta åtgärder som är ägnade att bereda någon en otillbörlig fördel till nackdel för organisationen eller annan medlem”.

Dags att bilda förening!

En ideell förening är juridisk person och det blir föreningen genom sitt konstituerande möte (första medlemsmötet). Genom att vara en juridisk person har föreningen rätt att kalla sig förening, öppna bankkonto, hyra lokal, skaffa telefon och internet, söka och få bidrag m.m.

1. Medlemmar

Är ni minst 3 personer som har en gemensam idé och ett gemensamt intresse med ett eller flera gemensamma ändamål så har ni en viktig ingrediens klar.

2. Stadgar

De gemensamma tankar och idéer ni har ska skrivas ner i föreningens stadgar.
Dessa stadgar kan man säga är de ändamål och regler som ni gemensamt har bestämt er för.

Det behöver inte vara så krångligt, men vissa saker bör finnas med:

 • Föreningens namn
 • Sätesort, det vill säga den ort och kommun där styrelsen finns
 • Ändamål
 • Regler för hur verksamheten ska bedrivas
 • Regler för medlemskap och uteslutning
 • Uppgift om beslutande organ
 • Regler för rösträtt och beslutsfattande
 • Bestämmelser om styrelse, dess sammansättning (antal ledamöter och suppleanter), hur den väljs, beslutsfattande m.m.
 • Verksamhetsår och räkenskapsår
 • Bestämmelser om revisor eller revisorer (antal, hur de utses och så vidare)
 • Regler för ändring av stadgarna
 • Regler för upplösning och vad som ska ske med kvarvarande tillgångar

Det kan också vara bra att ha med:

 • vad som gäller för medlemsavgifter
 • regler för kallelse till möten
 • när årsmöte ska hållas
 • vilka frågor som ska behandlas på ett årsmöte

Här hittar ni ett exempel på enkla stadgar.
Diskutera alla punkter i exemplet på det första medlemsmötet och har ni ytterligare saker ni vill ha med t.ex. en beskrivning av gemensam värdegrund, att man tillhör ett förbund (då kanske ni måste använda just det förbundets mall för stadgar), när ni ska hålla ett extra årsmöte eller hur ni ska arbeta i kommittéer och projektgrupper. Det är enkelt att gå in och ändra i dokumentet när ni laddat ner det.

3. Håll ett första medlemsmöte där ni diskuterar och beslutar om stadgar och väljer styrelse.

På mötet ska ni välja någon som håller i mötet, en ordförande, och någon som skriver ner (för protokoll över) vad ni beslutar, en protokollförare. Alla har rätt att yttra sig och göra sin stämma hörd och alla har varsin röst när ni röstar om olika saker och tar beslut. Ändra sedan i föreningens stadgar så att det stämmer med vad ni kommit överens om. Här har man nytta av protokollet från mötet. Här är ett exempel på dagordning och protokoll. Här kan du se förklaringar till hur ni ska lägga upp årsmötet.

Grattis! Nu har ni startat en förening.

så här arbetar man i en förening!

Efter årsmötet är det de nya styrelsemedlemmarnas uppgift att hålla möten där man tar upp och diskuterar frågor kring verksamhetsplanen och budgeten som man fastställt på årsmötet. Det kan ju vara klurigt att ha dessa saker klara innan föreningens allra första årsmöte så då blir styrelsens första uppgift att upprätta verksamhetsplan och budget och kanske inkalla till ett extra medlemsmöte för att alla ska få säga sitt om planerna.

Styrelsen arbetar bl.a. med de här sakerna:

 • Att företräda föreningen på ett bra sätt t.ex. för att kunna rekrytera nya medlemmar.
 • Att genomföra de beslut som årsmötet (föreningen) fattar.
 • Föreningens verksamhetsplan för innevarande och kommande verksamhetsår.
 • Föreningens budget för innevarande och kommande räkenskapsår.
 • Föreningens administration och ekonomi. I detta ingår t.ex. att se till att medlemsavgifterna betalas och att man håller en förteckning över medlemmarna samt att söka förenings- och aktivitetsbidrag.
 • Att besluta om att arrangera eller delta i event, mässor, resor, cuper etc och i samband med detta tillsätta t.ex. en kommitté eller arbetsgrupp som får delegerat ansvar för att söka finansiering (bidrag, sponsring), tillståndsansökningar, marknadsföring m.m.
 • Att förbereda frågor till årsmöte och andra medlemsmöten.
 • Att ingå avtal för föreningens räkning t.ex. vad gäller lokaler, mobilabonnemang, bredband,

Ordförande arbetar bl.a. med de här sakerna:

 • Att vara föreningens officiella representant 
 • Att koordinera och leda styrelsens arbete. Här är ett exempel på dagordning.
 • Att vara mötesledare vid styrelsemötena 
 • Ansvar för att genomföra de beslut som föreningen fattar 
 • Ta initiativ som utvecklar föreningens arbete (men detta ansvar vilar även på övriga i styrelsen)
 • Ordföranden är ofta föreningens firmatecknare
 • Att i samband med revision vara tillgänglig för revisorernas frågor 

Sekreteraren arbetar bl.a. med de här sakerna:

 • Att skriva styrelseprotokoll och arkivera dessa i god ordning. Här är ett exempel på protokoll
 • Ansvar för föreningens post 
 • Att tillsammans med ordförande koordinera kommande styrelsemöten 
 • Ansvar för information till medlemmar, hemsida m.m.
 • Att i samband med revision vara tillgänglig för revisorernas frågor 

Kassören arbetar bl.a. med de här sakerna:

 • Ansvar för föreningens ekonomi och bokföring 
 • Ansvar att sköta alla in- och utbetalningar
 • Att tillsammans med ordförande ansvara för föreningens bidragsansökningar 
 • Ansvar för att medlemmarna betalar in medlemsavgifter och uppdatera medlemsregistret
 • Löpande rapportera till styrelsen om föreningens ekonomiska situation
 • Upprätta förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) till revisorerna inför revision och årsmöte
 • Att i samband med revision vara tillgänglig för revisorernas frågor
 • Kassören är ofta föreningens firmatecknare

Revisorerna arbetar bl.a. med de här sakerna:

 • Agera som medlemmarnas ombud och granska styrelsens arbete 
 • Löpande kontroll av föreningens ekonomi och bokföring och hur man ligger till jämfört med budget.
 • Löpande kontroll av styrelsens rutiner så att inte någon missbrukar sitt förtroende.
 • Kontroll av att verifikationer för inköp stämmer med det som köpts av föreningen så att inte någon styrelsemedlems privata omkostnader smugit sig in.
 • Läsa styrelseprotokoll och granska diskussioner och beslut så att de sker i överensstämmelse med föreningens stadgar.
 • Kontrollera så att tagna beslut både på årsmöte och på styrelsemöten har genomförts. 
 • På styrelsens inbjudan delta som adjungerad (tillfällig medlem med närvaro- och yttranderätt men inte beslutsrätt) i styrelsemöte när det är relevant, t.ex. när årsbokslutet presenteras.
 • Granska årsbokslut inklusive förvaltningsberättelsen (balans- och resultaträkningen)
 • Upprätta revisionsberättelse till årsmötet och att föreslå ansvarsfrihet till styrelsen. Här är ett exempel på revisionsberättelse. Gör revisorerna gjort sitt jobb på ett korrekt sätt löpande under året är det lättare att förhindra att fel uppstår.

Vem kan inte bli revisor i en förening?

 • En person som är eller som det senaste året varit styrelseledamot
 • En person som hjälper till med föreningens bokföring. I så fall är det som att granska sitt eget arbete En revisor får bara ge tips och råd.
 • En person som på något sätt har hand om föreningens pengar.
 • En person som är anställd hos eller på något sätt har en beroendeställning till föreningen eller någon styrelseledamot.
 • En person som har en relation (make, maka, sambo, syskon, svåger, svägerska, barn eller på annat sätt släkt) till någon styrelseledamot.
 • En person som står i penningskuld till föreningen.

 

 

vad kan en förening göra för att få ansöka om bidrag?

Som förening har ni rätt att söka bidrag. En ideell förening får bara söka bidrag i den kommun där den har sitt säte (det ni skrivit in i föreningens stadgar). Varje kommun har sina krav vad gäller bidrag. Och det finns dessutom olika typer av bidrag.

Här är några exempel på kriterier hos kommuner för att en förening får ansöka om bidrag. Det är olika i varje kommun. Kolla på er kommuns hemsida (vanligen under fritids- och kulturnämnden) och se efter vad det finns för typ av bidrag (aktivitetsbidrag eller utbildningsbidrag t.ex.) och vilka krav er förening måste uppfylla för att få ansöka om bidrag.

 • Driva ideell verksamhet. En ideell förening kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
 • Sträva efter jämställdhet där flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha en jämn fördelning av makt och inflytande i föreningen och dess verksamhet.
 • Motverka all typ av diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
 • Aktivt arbeta för ett rökfritt, alkoholfritt och drogfritt förhållningssätt.
 • Ha stadgar som godkänts av medlemmar, styrelse som består av minst tre personer där ordförande och kassör inte kan vara samma person, samt revisorer.
 • Ha stadgar där det framgår att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten, om det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra detta.
 • Ha ett bank- eller plusgirokonto. Detta krävs för att bidrag ska kunna betalas ut till föreningen/organisationen.
 • Lämna in fullständiga årsmöteshandlingar från senaste årsmötet:
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning
  • revisionsberättelse.

vilka föreningar ger kommuner inte bidrag till?
 • Ekonomiska föreningar, fackliga, andra organisationer och föreningar vars huvudsakliga syfte är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen
 • Föreningar anslutna till politiskt parti eller liknande sammanslutning eller förening som huvudsakligen arbetar för utrikespolitiska mål
 • Korpföreningar knutna till företag
 • Kooperativa föreningar
 • Religiös verksamhet.

FAQ

Q: Behöver man registrera en ideell förening?

A: Nej, man måste inte registrera en ideell förening. Men om man vill förenkla kontakter med Skatteverket och myndigheter så är det bra att ha ett organisationsnummer. Det ansöker man om hos Skatteverket. Ibland kan det också vara enklare med organisationsnummer i kontakt med banker, när man hyr lokal, vill skaffa bredband eller söker bidrag.

 

Q: När är det nödvändigt med organisationsnummer?

A: Om föreningen tänker betala ut milersättning eller lön till t.ex. domare så ska detta deklareras och då behövs organisationsnumret. Det gäller också om föreningen har en försäljning (av t.ex. biljetter eller saker man producerar) som överstiger 30.000 kr per år eftersom man då måste momsregistrera föreningen.

Med organisationsnumret kommer också krav på att göra inkomstdeklaration varje år. Man ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket.

 

Translate